İLAN

İLAN

EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
Sıra No İli İlçesi Beldesi Mah. İmar Durumu Cinsi Ada  Parsel Muhammen Bedel     (TL) %10 Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi  İhale Saati
1 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 93 500,00 3.266.416,67 TL 326.641,67 TL 18.07.2024 09:00
2 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 94 500,00 3.266.416,67 TL 326.641,67 TL 18.07.2024 09:30
3 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 95 558,33 3.647.476,84 TL 364.747,68 TL 18.07.2024 10:00
4 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 96 724,33 4.671.566,34 TL 467.156,63 TL 18.07.2024 10:30
5 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 97 724,35 4.671.695,33 TL 467.169,53 TL 18.07.2024 11:00
6 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 98 500,00 3.224.750,00 TL 322.475,00 TL 18.07.2024 11:30
7 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 99 500,00 3.224.750,00 TL 322.475,00 TL 18.07.2024 12:00
8 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 100 500,00 3.224.750,00 TL 322.475,00 TL 18.07.2024 14:00
9 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 101 500,00 3.266.416,67 TL 326.641,67 TL 18.07.2024 14:30
10 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 102 500,00 3.266.416,67 TL 326.641,67 TL 18.07.2024 15:00
11 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 103 500,00 3.266.416,67 TL 326.641,67 TL 18.07.2024 15:30
12 Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Fatih Konut Alanı, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal 1.20 Arsa 188 104 500,00 3.266.416,67 TL 326.641,67 TL 18.07.2024 16:00
                           
1-      Yukarıda özellikleri belirtilen ve mülkiyeti Evrensekiz Belediyesine ait olan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi göre Açık Arttırma Usulü satılacaktır. 
2-      İhale bedellerinin tamamı peşin ödenecek ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin4.fıkrasının ( r ) bendi gereğince KDV’ den muaf tutulacaktır.
3-      İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye nikah salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-      İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler:
A-GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE              
1-      Nüfus cüzdan sureti
2-      İkametgah belgesi
3-      Vekaleten katılıyor ise noter tasdikli imza beyannamesi
4-      Geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu
5-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge 
6-      İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname
7-      Tebligat adresi
B-TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE
1-      Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge
2-      Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
3-      Tebligat adresi
4-      Geçici teminatın ödendiğine dair belge veya teminat mektubu
5-      İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanmış şartname
6-      Belediyeye borcu olmadığına dair belge 
C-ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE
1-      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin noter tasdikli girişim beyannamesi
2-      Ortak girişim oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için yukarıda yazılı (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
                           
İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

Tüm Hakları Saklıdır. T.C. Evrensekiz Belediyesi 2019 ©

Tasarım ve Kodlama Destek Servis