24.11.2017 - 13:22                                                                       

İLAN
EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra
No

İLİ

İLÇESİ

Beldesi

Mah.

İmar Durumu

Cinsi

Ada

Parsel

Mahammen

Bedeli KDV Hariç(TL)

% 10 Geçici Teminat
(TL)

İhale tarihi

İhale Saati

1

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

2

485,15

77.624,00

7.763,00

28.11.2017

09:00

2

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

3

464,95

76.717,00

7.672,00

28.11.2017

09:30

3

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

4

426,85

70.430,00

7.043,00

28.11.2017

10:00

4

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

5

426,61

70.400,00

7.040,00

28.11.2017

10:30

5

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

6

426,45

70.360,00

7.036,00

28.11.2017

11:00

6

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

7

507,83

86.300,00

8.630,00

28.11.2017

11:30

7

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

8

514,51

87.460,00

8.746,00

28.11.2017

12:00

8

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

9

434,72

69.550,00

6.955,00

28.11.2017

12:30

9

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

10

437,55

70.000,00

7.000,00

28.11.2017

13:30

10

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

339

11

440,56

70.490,00

7.049,00

28.11.2017

14:00

11

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

340

2

523,79

83.800,00

8.380,00

28.11.2017

14:30

12

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

340

3

496,55

79.450,00

7.945,00

28.11.2017

15:00

13

Kırklareli

Lüleburgaz

Evrensekiz

Fatih

Konut Alanı

Arsa

340

13

526,07

84.170,00

8.417,00

28.11.2017

15:30

1- Belediye Meclisimizin 02/08/2017 tarih ve 22 sayılı kararı ve Belediye Encümenimizin 07.11.2017 tarih ve 65 sayılı kararları gereğince, mülkiyeti Belediyemize ait beldemiz sınırları içerisinde, Fatih Mahallemizde bulunan, aşağıda ada ve parsel numaraları ile muayyen bedeli belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF suretiyle satılacaktır.

2- İhaleleri 28.11.2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni huzurunda Evrensekiz Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılacaklardan % 10 geçici teminat alınacak olup, teminatlar en geç 28.11.2017 Salı günü ihale başlangıç saatine kadar Belediye veznesine veya hesabına yatırılacaktır.

İsteklilerde Aranan Şartlar ve Belgeler

4- a) Türkiye'de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) (İkametgah Belgesi)

b) Tüzel kişi olması durumunda Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

b1) Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti veya aslı görülmüştür onaylı fotokopisi

b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

5- Taşınmazın devir teslimi sırasında tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harçlarla ilgili giderler satın alana aittir.

6- Evrensekiz Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Evrensekiz Belediye Encümenince alınan ihale kararları ita amirince (Belediye Başkanı) en geç 15 iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

8- İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale kalana veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.nci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

9- İhaleyi kazanan ihalenin kendisinde kaldığının bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelini Belediye veznesine veya hesap numarasına yatırmak mecburiyetindedir. Aksi halde ihale fesh edilir. Teminatı Belediye'ye gelir kaydedilir.

10- İhtilaf vukuunda Lüleburgaz Mahkemeleri salahiyetlidir.

NOT: Şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.